הנחיות ה- IFC המומלצות לביצוע הערכה של מערכות בלימת אש בפסיקות הנדסיות (EJ's)

אודות IFC

מועצת ה- Firestop (בלימת האש) הבינלאומית)IFC) היא עמותה ללא מטרות רווח של יצרנים,
פקחים ושל כל אלה המשתמשים בחומרים ובמערכות להגנה מפני אש. ה- IFC הוא המקור של
ההתמחות בנושא בלימת אש, המספק מידע אובייקטיבי וסמכותי, ידע, משאבים, השתייכות, טכניקות,
ובדיקה, לבעלי העניין המרכזיים המתעניינים בהגנה פסיבית מפני אש) למשל AHJ ,קבלנים, יצרנים,
איגודים אחרים, שירותי כבאות, בעלי בתים, מהנדסים, אדריכלים (עקב המחויבות וההשקעה שלנו
בענף המחקר בתעשייה, פיתוח, בדיקות, קודים והגנה משפטית על תקנים, ייצור, ידע וייצוג בלתי
משוחדים וידע וייצוג המבוססים על בסיס נרחב.
הנחיות מומלצות אלה מוצגות כחלק מתכנית המידע החינוכי של IFC .הן נועדו למטרות מידע וחינוך.

הנחות היסוד של מערכות בלימת האש

מערכות בלימת האש מנתקות את דרכי המעבר של אש, גזים חמים ועשן רעיל דרך פתחים בקירות,
דרך פתחים חודרים ברצפות ובמכלולי רצפה / תקרה, בקרומים חדירים, במפרקים, בחללים ריקים,
בפערים, בחללים ובתעלות. על פי חוקי הבנייה, מערכות אלו נדרשות לעבור תהליך של בדיקה ודירוג
מעצם היותן חלק האמור להיות מורכב בתוך מכלול ובהתאם לתקן הבדיקה שאושר.
חלק מתקנים אלה מצוין להלן:

כל האלמנטים של מערכת בלימת אש שנבדקה ודורגה, כולל המכלול שאל תוכו המערכת מותקנת,
מהווים יחידה מהונדסת ספציפית ובלתי ניתנת להפרדה, החייבת להיות גם מנוצלת ככזו.
העיצובים של מערכות בלימת האש, נבדקים, נרשמים ומתועדים על ידי סוכנויות בדיקה עצמאיות כגון:
Underwriters Laboratories of Canada (ULC) ,Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
.)SWRI( )מערב דרום המחקר מכון )South West Research Institute -ו, Intertek
האלמנטים הספציפיים של כל עיצוב הופכים להוות חלק אינטגרלי בתוך הרשימה.

כאשר תנאי השטח שונים מהתכנון המקורי, או במידה ונתקלים במכשולי בנייה שהינם בלתי צפויים
ותנאי השטח לא מאפשרים את התכנון המחודש באופן קל או בצורה כספית יעילה שהינה גם משתלמת,
המלצות התכנון ניתנות בדרך כלל על מנת להציע שיטות חלופיות אשר מבטיחות שביצועיהן של
מערכות בלימת האש לא תפגענה. אלה מכונים לעתים בשם "פסיקות הנדסיות או s'Ej ," אף על פי
שגם מונחים אחרים עשויים להיות ישימים כשהדבר תלוי במנהגי המקום. מאחר והמלצות אלו אינן
מבוססות על עיצובים זהים, כמו באלה אשר נבדקו בנושא האש, זה חשוב שהם יפותחו תוך שימוש
בעקרונות הנדסיים מוצקים ושיקול דעת נבון.

אנשי מקצוע בענף הבנייה, אנשים מתחום הבנייה, אנשים מתחום הכבאות, קבלני firestop( בלימת
אש( ואנשים בעלי עניין אחרים, צריכים לקבל הנחיות מתאימות לצורך ההערכה והשימוש בפסיקות
שכאלה. מאחר וכך הוא הדבר, IFC פיתחה את הנחיות ה- IFC המומלצות, לצורך ביצוע הערכה
למערכות בלימת אש תוך שימוש בפסיקות הנדסיות ] Judgments Engineering) – ] s'Ej.

הנחיות ה-EJ פסיקות הנדסיות(של ה-IFC)

על הפסיקות ההנדסיות (EJ) של המערכות לבלימת אש:

 1. לא להיות בשימוש, במקום מערכות שנבחנו במידה והדבר מתאפשר;

 2. להיות מונפקות אך ורק על ידי כוח האדם הטכני המוסמך של יצרן מוצרים לבלימת אש או על
  ידי מהנדס מקצועי רשום ומוכר תוך תיאום עם היצרן, מהנדס הגנת אש, או על ידי סוכנות
  בדיקה עצמאית המספקת שירותי רישום למערכות לבלימת אש;

 3. להתבסס על אינטרפולציה של מערכות לבלימת אש אשר נבדקו בעבר, הדומים זה לזה במידה
  מספקת באופיים, או המקיפים באופן ברור את כל התנאים שעל פיהם הפסיקה חייבת להינתן.
  בידע הנוסף ובפרשנויות הטכניות המבוססות על עקרונות הנדסיים מקובלים, מדעי האש
  והנחיות בדיקות אש )למשל 2032 E ASTM – תקן סטנדרטי עבור הרחבת נתונים מבדיקות
  סיבולת / עמידות בפני אש, ULC נושא C263E – קריטריונים לשימוש בהרחבות של נתונים
  מבדיקות סיבולת אש, או E2750 ASTM – תקן סטנדרטי עבור הרחבות של נתונים לאיטומים
  חודרים( יכולים לשמש גם כנתוני תמיכה נוספים;

 4. להתבסס על ההיכרות המלאה עם האלמנטים המרכיבים את המבנה אשר יש צורך להגן
  עליהם תוך הבנת ההתנהגות הסבירה של אותו המבנה ומערכת בלימת האש המומלצת
  האמורה להגן עליו, במידה והוא היה נתון לשיטה הסטנדרטית של מבחני השריפה הבאים
  לבדוק את יעילותם של בולמי האש עבור הדירוג המצוין ב- EJ;

 5. להיות מוגבלות אך ורק לתנאים ולתצורות מסוימות שעל פיהם ניתן ה- EJ ועליהן להיות
  מבוססות על הציפיות הסבירות מהביצועים של מערכת בלימת האש המומלצת לשימוש תחת
  התנאים הללו;

 6. להתקבל אך ורק עבור אתר עבודה אחד ופרויקט ספציפי אחד בלבד ואין להעבירן לעבודה
  אחרת כלשהי או למיקום של פרויקט אחר, מבלי לבצע תחילה בדיקה יסודית וראויה של כל
  ההיבטים הקשורים בעבודה הבאה או בנסיבות של המיקום.

דרישות הצגה בסיסיות

על הפסיקות ההנדסיות (ה- s'EJ:)
1 .להיות מוצגות כראוי תוך מתן תיאורים בכתב, עם או ללא שרטוטי פרט במידה והדבר מתאים;
2 .לציין בבירור כי מערכת בלימת האש המומלצת היא EJ;
3 .לכלול הוראות ברורות עבור ההתקנה של מערכת בלימת האש המומלצת;
4 .לכלול את תאריכי הפרסום וחתימה לאישור, כמו גם את שמו של המפרסם, כתובתו ומספר הטלפון;
5 .להפנות למערכת / ות שנבדקו שעליו / יהם מתבסס התכנון )ה- EJ;)
6 .לזהות את שם המשימה, את מיקום הפרויקט ואת החברה )המשרד( שעבורם הונפק ה- EJ יחד
עם התנאים הלא סטנדרטיים והדירוג אשר נתמכים על ידי ה- EJ;
7 .להיות בעל הצדקה ראויה )למשל SWRI, Intertek, ULC, UL או מערכת מעבדה / ות עצמאיות
ו / או דעות(;
8 .לספק תיאורים שלמים של האלמנטים הקריטיים עבור התצורה של מערכת בלימת האש.

התיאורים הללו צריכים לכלול, אך לא רק, את הדברים הבאים:

א. דברים בסיסיים, מקובלים
• סוגים של המכלולים שנעשה בהם שימוש או שיש לחדור דרכם;
• דירוג הנתמך על ידי ה- EJ.

ב. פתחים חודרים
• הפריטים (החודר) סוג, גודל, וכו'(;
• דרישות השטח הטבעתי)מינימום, מקסימום, בפועל, נומינלי, וכו'(
• גודל הפתח;
• מוצרי בלימת האש שיש להשתמש בהם, סוג וכמות) עובי במידה והדבר הינו רלוונטי(;
• פריטי אביזרי עזר) למשל עוגנים, חומר הגיבוי, וכו')

ד. מערכות מעטפת התעלות
• סוג מערכת התעלות )למשל פליטה מהמטבח, פליטה של חומרים מסוכנים, אוורור, אספקת אויר /
אוויר חוזר, וכו'(;
• מבנה התעלה – מידות, חומר, מד, חיזוק, חיבורים, אוריינטציה וכיוון )אופקית, אנכית או שניהם(;
• מערכת המעטפת – ייעוד שם המותג, תיאור, דירוג העמידות באש;
• עובי, צפיפות, מספר השכבות, דירוג האש, אישור לשימוש עם חומרים דליקים, מפרקי חיבור החומר,
אופן החיבור המכאני אל התעלה, מערכת תמיכת התעלות, מבנה דלת הגישה.
• מערכת בלימת האש – ממדי החלל הטבעתי, מבנה הרצפה / הקיר, מספר העיצוב, רכיבים, העובי
המותקן.
• מערכות חסימת האש ההיקפיות
• סוג (ים) של המכלולים שבהם נעשה השימוש )למשל זכוכית, אלומיניום, גרניט, בטון, וכו'(
• דרישת הדירוג לפי שעה
• המערכת הרשומה / מתועדת הקרובה ביותר, אשר עליה מתבסס ה- EJ.
• רוחב מפרק החיבור
• סטטי או דינמי
• סוג (י) בידוד הבטיחות, עובי ודחיסות, וכו'
• סוג (י) בידוד קירות המסך, עובי (במידה והדבר נדרש).

• חמישה עקרונות יסוד
1 .אופן ההשמה המכאנית של בידוד ה- Spandrel (החלל הנוצר בין התעלה לתקרה ולקיר)
2 .אופן ההגנה על מוטות החיבור האנכיים
3 .התאמה בדחיסה ואוריינטציה )כיוון( של בידוד הבטיחות
4 .התקנה של אלמנטי חיזוק, מקשיח, באזור הבטוח שמאחורי בידוד ה- spandrel.
5 .ציפוי בולם אש, סוג, עובי

ו. המשכיות מפרקי החיבור של ראש הקיר 
• רוחב מפרק החיבור (רוחב מותקן, נומינלי)
• יכולת התנועה;
• דירוג התנועה) תרמי, השפעת רוח, סייסמי(;
• פריטי אביזרי עזר (למשל סוג הבידוד, העובי ודחיסות החומר, וכו')
IFC ממליצה שההנחיות הללו יילקחו בחשבון בעת ביצוע ההערכה באם ה- EJ עבור מערכת בלימת
אש כלשהי עומד בדרישות המינימום. שאלות הקשורות ב- EJ צריכה להיות ממוענות ליוזם אשר ממליץ
על העיצוב.